Landelijke lobby

Rob Vorstenbosch, directeur Sociale en Economische Zaken, WSD: “De lobby van onze gemeenten en WSD is aardig op stoom gekomen. Een aantal jaren geleden is het lobbywerk gestart toen de gemeente Boxtel ons vroeg eens mee te kijken met een landelijk vraagstuk. Dit bescheiden initiatief is inmiddels uitgeroeid tot een effectieve landelijke lobby van WSD-gemeenten én WSD. Wij zijn ondertussen een serieuze gesprekspartner aan vrijwel alle relevante tafels. We hebben intensief contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Divosa, vakbonden en landelijke cliëntenraden. Waarom wij écht van meerwaarde zijn? Wij hebben kennis over de uitvoering en weten wetten en regels uitpakken in de praktijk, voor gemeenten, voor WSD en vooral ook voor de doelgroep.

Bij de start van de Participatiewet in 2015 waren veel zaken nog niet goed uitgewerkt. Het skelet stond maar daarmee was het huis nog niet gebouwd. Met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt zijn WSD-gemeenten en WSD toen gaan meedenken over onderwerpen waar wij verstand van hadden, maar ook vaak last van ondervonden. Een goed voorbeeld is de praktijkroute.

In plaats van een theoretisch en onuitvoerbare toets aan de voorkant, wordt nu de loonwaarde gemeten als mensen aan de slag zijn. Deze route is dankzij onze gemeenten, WSD en de collega’s van Weener XL ingevoerd.

In 2020 hebben wij gewerkt aan tal van onderwerpen: een financieringssystematiek waardoor gemeenten die het goed doen beloond worden en een vereenvoudiging van de verrekening van loonkostensubsidie bij ziekte. Ook bij het tot stand komen van de CAO Participatiewet zijn we betrokken, zowel bij de inhoud als bij de reikwijdte ervan. Zo valt door onze inbreng vrijwel iedereen die met loonkostensubsidie werkt nu onder de CAO. In het oorspronkelijke voorstel was dat nog geen kwart.

De volgende stap is het waarborgen en uitbreiden van de lobby in het expertisecentrum dat gemeenten en WSD nu aan opzetten zijn. Bundeling van kennis en kunde van onze gemeenten met die van WSD geeft nog meer kracht aan onze lobby. Op die manier garanderen wij continuïteit en zorgen wij dat de stem van onze regio ook straks gehoord wordt.”

Beleidsmedewerker Huub Penders van Mijngemeentedichtbij

  • NaamHuub Penders (64)
  • Woont inSittard
  • Werkt bijbeleidsmedewerker Participatie en Arbeidsmarktbeleid bij MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel
'Stem kleinere gemeenten klinkt luider dankzij lobby WSD'

“WSD is een belangrijke partner die graag meewerkt en veel meedenkt.” Lovende woorden van Huub Penders, beleidsmedewerker participatie en arbeidsmarktbeleid bij MijnGemeenteDichtbij die regelmatig aan tafel zit met WSD om zich in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dankzij landelijk lobbywerk van WSD wordt ook de stem van kleinere gemeenten in Den Haag gehoord.”

Huub windt er geen doekjes om. Vooral grote gemeenten hadden het in het verleden aan Haagse vergadertafels voor het zeggen als het aankwam op de financiering en verdeelsystematiek van budgetten. “Het geluid van kleinere gemeenten werd niet of onvoldoende gehoord of werd door de grotere gemeenten overstemd. Om die reden werden we ook in Boxtel en Sint-Michielsgestel nogal eens met voldongen feiten geconfronteerd of bereikte informatie ons in een laat stadium.”

'De tien gemeenten hebben samen met WSD zoveel kennis vergaard dat het verstandig is die te bundelen'

Dat is veranderd nu WSD-directeur Rob Vorstenbosch regelmatig aanschuift en op landelijk niveau optreedt als lobbyist. “Hij komt op voor de belangen van de tien gemeenten die samen de gemeenschappelijke regeling rond WSD vormen”, weet Huub. “Omdat veel WSD-gemeenten behoren tot de kleinere en middelgrote gemeenten, komt hij ook op voor andere gemeenten van die grootte. Dat maakt hem tot een serieuze gesprekspartner en belangrijke voorpost die veel kennis vergaart over nieuw beleid of tijdig veranderingen in bestaand beleid signaleert. Tijdens maandelijks beleidsoverleg vindt altijd terugkoppeling plaats en kunnen we binnen de WSD-gemeenten aan het werk.”

Mensontwikkelbedrijf

Huub onderhoudt regelmatig contact met WSD over de re-integratie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel thema’s worden lokaal ingekleurd, andere onderwerpen worden op het niveau van de Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant besproken, zoals de aanpak van jeugdwerkloosheid. “WSD was vroeger een echt SW-bedrijf, maar is al in een vroeg stadium begonnen met re-integratietrajecten. Daardoor heeft het zich ontpopt tot een expert op dat vlak en is het een echt mensontwikkelbedrijf. Mensen die op de arbeidsmarkt een extra steuntje in de rug nodig hebben, zijn bij WSD al vele jaren aan het juiste adres.”

De expertise van WSD mondt volgens Huub uit in de vorming van een expertisecentrum, dat nu nog in de steigers staat. “De tien gemeenten hebben samen met WSD zoveel kennis vergaard dat het verstandig is die te bundelen. Iedereen die betrokken is bij het re-integreren van onze doelgroepen kan informatie brengen en halen en nieuwe deelprojecten gezamenlijk opzetten en uitvoeren. Bovendien is het expertisecentrum een krachtige uiting van samenwerking in onze regio die ook bijdraagt aan een luidere stem in Den Haag.”

Wet inburgering

Volgens de beleidsmedewerker van MijnGemeenteDichtbij kan men straks niet alleen voor vragen over de Participatiewet bij het expertisecentrum terecht. ,,We staan aan de vooravond van de invoering van de Wet inburgering die gevolgen zal hebben voor statushouders in ons land. Dan is het prettig om te weten dat er binnen de gemeentegrenzen een organisatie als WSD is. Die speelt niet alleen een actieve rol bij de inburgering, maar biedt ook werkgelegenheid. En daarmee voorkom je dat statushouders langdurig werkloos zijn en aan de zijlijn van onze samenleving staan.”