Bestuurlijke zaken

Jan Simons, algemeen directeur, WSD: “Ons bestuur vormt de linking pin tussen WSD en gemeenten en is daardoor van niet te overschatten waarde. Des te meer omdat WSD vergaand vervlochten is met haar gemeenten. In de eerste plaats zijn de gemeenten waarvoor WSD werkt eigenaar. Tegelijkertijd zijn ze ook onze opdrachtgever. Aan de ene kant begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit hun rol als opdrachtgever naar werk. Aan de andere kant besteden ze, eveneens als opdrachtgever, werk bij ons in.

Vandaar ook dat de dialoog over de koers van WSD zo’n centrale plaats binnen onze organisatie inneemt. Na de komst van de Participatiewet zijn wij samen met onze gemeenten gaan kijken hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen ondersteunen. Dit vond zijn neerslag in ‘Gezamenlijk doorontwikkelen’, het adviesrapport waarover ons algemeen bestuur in 2020 – na raadpleging van alle gemeenteraden en colleges van B. en W. – zijn goedkeuring over uitsprak. Daarmee heeft het hoogste orgaan binnen WSD haar vertrouwen uitgesproken over onze rol in de toekomst. Een besluit waaruit daadkracht en onderlinge solidariteit blijkt. Meer nog: een besluit waaruit blijkt dat het bestuur prioriteit geeft aan mens en werk.

Het grote belang dat ons bestuur hecht aan onze mensen zag ik ook meer dan ooit in dit coronajaar.

Vanaf het begin van de pandemie stond de veiligheid van onze mensen op de werkplek centraal, samen met het besef dat het belangrijk was dat WSD open bleef. Werk is voor onze collega’s nu eenmaal belangrijk. Voor open blijven was lef nodig. Terugkijkend was het een terecht besluit.

Als ik terugkijk naar 2020, dan is er helaas een gebeurtenis die op mij persoonlijk veel indruk heeft gemaakt. En ik ben er van overtuigd dat dat voor alle bestuursleden van WSD geldt. Op 22 augustus kwam Jack de Vlieger, raadslid in Sint-Michielsgestel, onder bijzonder trieste omstandigheden om het leven. Wij kenden Jack als een integer en gedreven bestuurder met veel oog voor de medewerkers van WSD. Een groot verlies, in de eerste plaats voor zijn nabestaanden, maar ook WSD zal Jack missen.

Het jaar 2021 is helaas gestart met het ontvallen van een zeer bevlogen bestuurder, Adrienne Verschuren. Haar plotseling overlijden op 4 januari sloeg in als een bom. Adrienne was als wethouder van de gemeente Haaren jarenlang bestuurder van WSD, met grote betrokkenheid bij de doelgroep. Zij had haar werk graag voortgezet vanuit haar nieuwe rol als raadslid van de gemeente Oisterwijk, maar het mocht helaas niet zo zijn. Wij zullen beide bestuurders enorm missen.”

WSD-voorzitten Ed Matthijssen kijkt terug op bewogen 2020

  • NaamEd Mathijssen (62)
  • Woont inBerlicum
  • Werkt bijvoorzitter dagelijks bestuur WSD en wethouder gemeente Sint-Michielsgestel
'Samen optrekken zorgt voor verbinding'

“Met de vaststelling van het adviesrapport ‘Gezamenlijk doorontwikkelen’ hebben we in 2020 belangrijke stappen gezet voor de toekomstige koers van WSD. Ik koester alle momenten waarop we samen met alle gemeenten aan het werk zijn gegaan om onze ambities in te kleuren en constateer dat we hecht met elkaar verbonden zijn.” WSD-voorzitter Ed Mathijssen blikt terug op een jaar waarin een belangrijk adviesrapport op de vergadertafel lag, maar de organisatie ook te maken kreeg met de coronacrisis.

De komst van de Participatiewet in 2015 maakte dat WSD voor de taak gesteld werd om – samen met alle gemeenten waarvoor gewerkt wordt – aan de slag te gaan en de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te waarborgen. “We hebben gezamenlijk een intensief traject bewandeld dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een breed gedragen adviesrapport dat veel handvatten biedt voor een solide toekomst van WSD”, zegt Ed.

'Gas erop en investeren in de doelgroep!'

,,Vooral de manier waarop we samen op weg zijn gegaan om onze nieuwe koers te bepalen, vind ik bijzonder”, gaat de voorzitter verder. “Een paar jaar geleden is dit traject ingezet en hebben we stakeholders van buitenaf kritisch naar onze organisatie laten kijken. Dat was leerzaam. De laatste achttien maanden zijn we vooral zélf aan de slag gegaan en gestart met het uitwerken van concrete plannen.”

Ed geeft aan dat WSD daarbij niet over één nacht ijs is gegaan. “Als bestuur vinden we dat WSD goed ingebed moet zijn in al onze gemeenten. Omdat het sociaal domein in elke gemeente op een andere manier wordt aangevlogen, vonden we het belangrijk om bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar te leren. Om de juiste koers uit te stippelen, hebben we ons laten inspireren door best practices: goede voorbeelden die moeiteloos ook in een andere WSD-gemeente overgenomen kunnen worden. Deze werkwijze zorgde voor betere onderlinge contacten en het collectief besef dat samen optrekken verbindt.”

Coronacrisis
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar, ook bij WSD. Meteen na de eerste uitbraak in maart moesten maatregelen genomen worden om alle medewerkers veilig en verantwoord aan het werk te houden. “Het heeft onze organisatie veel energie gekost om dat te bereiken, maar trots zeg ik dat we daarin geslaagd zijn”, zegt Ed. “WSD is niet op slot gegaan. Sterker nog: het is ons gelukt om mensen werk te blijven bieden, ook toen vertrouwde werkplekken in bijvoorbeeld horeca of catering wegvielen. De mobiliteit was ongekend.”

De instroom van nieuwe medewerkers liep door de coronacrisis terug. “Daardoor hebben we een kleine achterstand opgelopen die we in 2021 goed zullen maken”, stelt de voorzitter.

“WSD is een ambitieus sociaal werkbedrijf dat een aantal speerpunten wil realiseren. We gaan starten met plusdiensten en een expertisecentrum inrichten. Dat kunnen we uitsluitend als we werk kunnen blijven bieden aan zo’n 2.100 medewerkers. Alleen dan blijven we een gezond mensontwikkelbedrijf dat zonder haperingen investeert in de doelgroep.”

Ed constateert dat WSD een gezonde organisatie is. “Natuurlijk hebben we bij het begin van de coronacrisis even pas op de plaats gemaakt. Het was even de vraag welke gevolgen de coronacrisis voor WSD zou hebben en op welke wijze we ondersteund zouden worden door de overheid. In dit jaarverslag valt te lezen dat we in 2020 respectabele cijfers hebben geboekt. Die maken het mogelijk om in 2021 weer flink gas te geven.”

Nieuwe gezichten
In zijn terugblik op 2020 roept Ed in herinnering dat afscheid is genomen van de gemeente Haaren, die per 1 januari 2021 is opgeheven. Haaren smolt samen met Oisterwijk, Helvoirt hoort bij Vught en Esch is warm onthaald door Boxtel. “De gemeentelijke herindeling had tot gevolg dat in Oisterwijk, Vught en Boxtel gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden en we dus vanuit die gemeenten een nieuw bestuurslid begroeten.”

Niet alleen in het WSD-bestuur verschenen nieuwe gezichten. “In 2020 hebben we Clemens Bolhaar uitgezwaaid als commissaris van de WSD-holding”, vertelt de voorzitter. “Clemens is opgevolgd door Maarten van der Vaart, die de adviserende rol binnen het dagelijks bestuur overneemt. Het is iemand die van buitenaf en dus op enige afstand naar ons kijkt en gevraagd én ongevraagd advies geeft. Waardevol omdat onze commissaris iemand is die niet alleen affiniteit met onze doelgroep heeft, maar ook het bedrijfsleven in de regio goed kent, beschikt over een uitstekend netwerk en bovenal maatschappelijk actief is.”